Tyxo.bg counter

УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

May 27th, 2013

УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

При 60% от проучените процедури има нарушения, отчетоха от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Вчера Министерският съвет прие Отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2012 година. Проверени са общо 2 446 обществени поръчки на стойност 9 862 896 203 лева. От тях 7 817 961 026 лв. е стойността само на една от тях – за избор на изпълнител за изграждане на АЕЦ „Белене“, проведена от „НЕК” ЕАД през 2006 година. Стойността на останалите 2 445 обществени поръчки е 2 044 935 177 лева.

Финансовите инспекции констатират 2 373 нарушения при 1 235 процедури за обществени поръчки и 310 случая на непроведени процедури за обществени поръчки при наличие на основанията за това. Констатираните виновно причинени вреди са на стойност 8,9 млн. лева. За вреди в размер на 2,2 млн. лв. са съставени 53 акта за начет срещу 58 длъжностни лица. За останалите вреди са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред. (Проблемите с обществените поръчки, корупцията в условията на криза, безработицата в отрасъла и монополът на администрацията бяха основните акценти в Проекта за Обща концепция за политиката на КАБ за 2013-2020, представени по време на Общото събраниев Несебър).

По време на инспекциите на АДФИ са предотвратени и възстановени вреди за 327 хил. лв., които са в резултат на събрани вземания от недължимо изплатени суми по договори. За установени нарушения при финансовите инспекции през 2012 г. са съставени 2 028 акта и издадени 1 845 наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции за 1,6 млн. лева. По компетентност на прокуратурата са изпратени 192 доклада от финансови инспекции.

Пълният отчет може да прочетете тук.

Според изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) “Успехите и провалите на българските правителства (1998-2012)” администрацията се е провалила в над 40% от дейностите си, което е струвало на българския данъкоплатец поне 50 млрд. лв. Прегледът идентифицира и конкретните загуби, за които има данни в докладите. Това е размерът на средствата, които са директна загуба. За тези средства има ясни данни или заключение на Сметната палата, че са били разходвани неправомерно и/или не е бил постигнат дори минимален резултат от тяхното разходване. Чисти загуби и неправомерно използвани средства ИПИ идентифицира в над 10% от докладите и в ? от класифицираните като провали случаи.

Изводи

Тазгодишното издание отново показва къде и как администрацията не работи добре, било то поради очевидни манипулации и неправомерно разходване на обществените средства или заради липса на експертиза и непреднамерени грешки и неточности.

Притеснителното е, че проблемните области остават същите и не се забелязва намаляване на закононарушенията, нито пък има увеличение на ефективно изразходваните публични средства. Слабостите не зависят от смяната на правителствата, а си съществуват трайно в администрацията.

Случаите на провал на администрацията при управлението на средства и имущество или провеждането на програми варират от неизпълнение на целите и неспазване на поставените срокове до недостоверно счетоводство и незаконосъобразно сключени договори.

Дейностите, при които най-често се констатират нарушения, са възлагането на обществените поръчки и управление на имуществото, особено при определянето на цена за отдавано под наем имущество, както при липсата на застраховка на имотите.

Според докладите на Сметната палата неефективното управление на финансите и имуществото на администрациите основно се дължи на:

  • недобро планиране,
  • липса на ясни отговорности и качествен контрол,
  • недостатъчно подготвен персонал.

В някои от изследваните институции и програми са посочени и конкретни директни загуби за обществото или неправомерно изхарчени средства без никакъв полезен резултат. При много други разходи резултатите са съмнителни или не отговарят напълно на първоначалната цел.

Как да се намали правителствения провал?

  1. Рационализация. Колкото по-малко средства събира и харчи държавата, толкова по-малко са загубите за данъкоплатците. Одитните доклади ясно показват, че в много случаи администрацията работи неефективно, неефикасно и неикономично.
  2. Прозрачност. По-голямата прозрачност на работата на администрацията ще позволи на всички заинтересовани лица да упражняват контрол върху разходваните средства и изпълнението на задачите.
  3. Приватизация. Огромна част от отчетените нарушения са при управлението на публичното имущество и ръководенето на държавните предприятия. Държавата не е добър собственик.
  4. Оценка на въздействието. За всяка правителствена програма трябва да се изготвя предварителна и последваща оценка на въздействието, която ясно да покаже къде, на каква цена и с какъв ефект се намесва държавата.

Целия анализ може да видите тук.

Източник – citybuild.bg<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки