Tyxo.bg counter

Срок за обжалване по чл. 122, ал. 3 на ЗОП

Mar 6th, 2012

Какъв е срокът за обжалване по чл. 122, ал. 3 ЗОПП?

Когато говорим за обществени поръчки е от изключителна важност да сме наясно със сроковете. Например, от съществено значение е моментът, в който започва да тече срокът за обжалване на определението по чл. 122, ал. 3 ЗОПП, когато е образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията и няма наложена временна мярка.

В този случай възложителят е длъжен да уведоми КЗК ако сключи договор за възлагане на обществената поръчка преди произнасяне по жалбата. В случаите по тази алинея 3, когато има сключен договор КЗК оставя жалбата без уважение или установява незаконосъобразност на решението, действието или бездействието на възложителя. В този случай сключеният договор за обществената поръчка запазва действието си, а заинтересованата страна има право да търси обезщетение по реда на Граждански Процесуален Кодекс.

Искането за допускане на временна мярка “спиране”, направено от жалбоподателят едновременно с подаване на жалбата, се разглежда по процедурния ред от Комисията. Това се случва при закрити врати и до 7 дни от образуване на административното производство. По направеното искане, с оглед на неговата основателност, КЗК  трябва да се произнесе с определение. То подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд, което също трябва да се случи в 7-дневен срок. Срокът е преклузивен и пропускането му погасява правото на жалбоподателя да търси съдебен контрол.

Важно е да се запомни, че срокът за обжалване започва да тече от деня, следващ датата на уведомяването на страната. Доколкото Закон за обществените поръчки не предвижда изрично формата на известяване за така постановеното определение, то се прилагат начините, който са описани в Административно-процесуалния кодекс  (АПК). Това може да се случи чрез писмо (писмено известяване) и/или по факс.

За да стане максимално бързо законът позволява, да се ползват кумулативно и двете форми. В този случай – при уведомяване по факс, срокът се  счита от датата, отбелязана на факс съобщението. Едновременно с това страната бива уведомена и с писмо с обратна разписка. При броенето на срока и преценка на допустимостта на жалбата пред Върховен Административен Съд (ВАС) за валидна се приема по-ранната от двете дати.

Повече информация и полезни статии за ОП можете да очаквате на нашия портал, както и на сайта на Агенцията за обществени поръчк (www.aop.bg).

 << Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags:

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки