Tyxo.bg counter

Служебното правителство обявило обществени поръчки за 5 млн. лв. последните дни

Nov 6th, 2014

Piles of Handout Pamphlets and Woman in Background/КРОСС/ Дни преди да приключи мандатът на служебното правителство на Георги Близнашки, министрите ударно обявиха обществени поръчки за повече от 5 млн. лева. Анализът на обявените в последната седмица на октомври обществени поръчки сочи, че за идентични дейности, отделните министерства прилагат различни критерии към участниците. Повечето от поръчките са свързани с въвеждането на електронни услуги.

Най-голямата обществена поръчка е обявена от ведомството на служебния вицепремиер и министър на правосъдието Христо Иванов. Тя е за разработване на автоматизирана информационна система „Бюра Съдимост” и е на прогнозна стойност от 1,130 млн. лв., без ДДС, които ще се осигурят по Оперативна програма „Административен капацитет”. Министерството на правосъдието ще избира изпълнител на база „икономически най-изгодна цена”, а не на „най-ниска цена”. Едно от изискванията към изпълнителя е да има изградени поне три информационни системи и бази данни в изминалите три години. Изграждането на системата за електронно издаване на свидетелства за съдимост трябва да се осъществи за 180 дни. Няма яснота кое налага изграждането на информационната система за над1,130 млн. лв., без ДДС, защото издаване на свидетелства за съдимост е възможно по електронен път още от началото на 2013 г. чрез сайта на Министерството на правосъдието. За целта е нужно единствено потребителят да притежава електронен подпис. Възложител на обществената поръчка е Ивелина Василева, главен секретар на правосъдното министерство, установява проверка на БГНЕС

Министерството на образованието, ръководено от служебния министър Румяна Коларова, дори без обществена поръчка, директно ще даде 757 102 лв., без ДДС, които са за осигуряване на свързаност на българските училища и научни институти към Паневропейската научно изследователска комуникационна мрежа. Сумата от над 750 000 лв. е за само една календарна година или общо 2 271 306 лв., без ДДС, за период от три години, какъвто е срокът на проекта. Средствата са от държавния бюджет. Договарянето ще е пряко, само с един кандидат – Dante Ltd. На сайта на базираната във Великобритания организация, с 20-годишна история, има само шест публикации, които са свързани с България. Като партньор на Dante Ltd. в България е посочена Българска изследователска и образователна мрежа. На сайта на БИОМ последната актуална информация е от 2011 г. Последният протокол от Общо събрание на организацията е публикуван преди четири години. В същото време от Министерството на образованието мотивират изразходването на над 2 271 000 лв., без ДДС, за мрежата GEANT, защото тя предоставя „уникална комбинация от високоскоростен капацитет за пренос на данни и много голямо географско покритие и е единствената мрежа в Европа, която осигурява директна свързаност между училища, университети и научни институции в над 40 европейски страни”. Възложител на прякото договаряне между образователното ведомство и Dante Ltd. е главният секретар на МОН Красимир Вълчев. Името му бе посочено от депутата от Реформаторския блок Гроздан Караджов като евентуален бъдещ министър на образованието. По думите на Караджов – Красимир Вълчев се ползвал с подкрепата на образователния министър в Тройната коалиция Даниел Вълчев, един от неформалните лидери на Реформаторския блок.

Министерството на земеделието, ръководено от служебния министър Васил Грудев, е обявило цели две обществени поръчки с близък предмет на дейност на обща стойност 1 млн. лв, с ДДС. Едната е за „разработване и внедряване в експлоатация на Информационна система за агростатистика”. Прогнозната стойност за дейността по „проучване, разработване и въвеждане на специализиран софтуер за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво, отнасящи се за земеделските стопанства” възлиза на 420 хил. лв., без ДДС. Парите са от държавния бюджет. Кандидатите трябва да са изпълнили поне два договора със сходни дейности. Министерството на земеделието ще избере победител в процедурата на основание “икономически най-изгодна оферта”, а не на „най-ниска цена”.

Други 350 хил. лева, без ДДС, дава служебният министър на земеделието Васил Грудев за „изграждане на интегрирана информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво”. Средствата също са от държавния бюджет. Идентично и с предходната поръчка, кандидатите трябва да са изпълнили поне два сходни договора. Критерият за избор е „икономически най-изгодна оферта”

Служебният министър Васил Грудев е стартирал обществена поръчка и по избор на външен одитор на финансов доклад на дейностите по изследването на структурата на земеделските стопанства през 2013 година. Стойността на поръчката е 30 хил. лв., без ДДС. Кандидатите трябва да са извършили поне два одита на средства от Европейския съюз. Критерият по възлагане на обществената поръчка е оферта с „най-ниска цена”.

За разлика от колегите си, които са делегирали правомощията по възлагане на обществените поръчки на главните секретари на съответните ведомства, то в случая служебният министър на земеделието Васил Грудев лично се явява възложител.

Министерството на околната среда и водите, ръководено от служебния министър Светлана Жекова, е обявило обществена поръчка с предмет на дейност „повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги в МОСВ”. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 600 хил. лв., без ДДС, които ще бъдат осигурени по Оперативна програма „Административен капацитет”. Срещу това изпълнителят ще трябва да извърши анализ на административния процес, да изготви препоръки за електронизация на услугите, надграждане на наличните в МОСВ информационни системи, с оглед въвеждане на шест административни услуги, подготовка на заявленията за вписване на електронни услуги, както и разработването на вътрешни правила за документооборот. Участниците в процедурата следва да са изпълнили поне един сходен договор в изминалите три години. Критерият за избор на изпълнител е „икономически най-изгодна оферта”. Възложител на обществената поръчка е главният секретар на МОСВ Росен Асенов.

Дори и Министерството на инвестиционното проектиране, което се очаква да бъде закрито след броени дни, е обявило обществена поръчка с прогнозна стойност от 128 333 лв., без ДДС, осигурени от държавния бюджет. Срещу това изпълнителят, който трябва да бъде избран по критерии „икономически най-изгодна оферта”, ще трябва да разработи наредби, свързани с „поддържане на електрически уредби за ниско напрежение”, „безопасно експлоатация на временни съоръжения в строителството”, „предложения за отмяна на норми за видовете строителни конструкции”, „анализ на действащи технически нормативни актове и проучване на европейските практики”. Впечатление прави, че предметът на обществената поръчка се припокрива в голяма степен с дейностите, които служителите на Министерството на инвестиционното проектиране, а и на Министерството на регионалното развитие следва да изпълняват. Възложител на обществената поръчка е Красимира Нечева, началник на политическия кабинет на вицепремиера и регионален министър Екатерина Захариева.

Министерството на външните работи, ръководено от министър Даниел Митов, е обявило обществена поръчка на прогнозна стойност от 350 хил. лв., без ДДС, бюджетни средства за 150 компютъра, 75 принтера, общо 35 сървъра и резервни части. Според обществената поръчка прогнозната стойност на един настолен компютър възлиза на 1000 лв., без ДДС, а на един принтер около 700 лв., без ДДС. Критерият, по който ще бъде избран изпълнител на обществената поръчка е „най-ниска цена”. За резервни части МВнР се готви да плати 33 хил. лв., без ДДС. Обществената поръчка е одобрена от главния секретар на МВнР Веселин Вълчев

Прочети цялата статия тук: http://www.cross.bg/poruchka-ministerstvoto-ministur-1437847.html#ixzz3IHRxZRjD<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки