Tyxo.bg counter

Промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Feb 29th, 2012

Министерският съвет с Постановление № 38 от 23.02.2012 г. прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и Устройствения правилник на Агенцията за обществени поръчки. С постановлението са отменени Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. Постановлението влиза в сила от 26 февруари 2012 г.

Пълния текст на постановлението може да видите тук

На 26.02.2012 г. влизат в сила изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), публикувани в ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г. В тази връзка настъпват промени в осъществявания от Агенцията по обществени поръчки (АОП) предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани
напълно или частично със средства от европейските фондове.

Методически указания за осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки – пълния документ може да видите тук

Въвеждат се нови прагове на поръчките, подлежащи на контрол (чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП), а проверката се осъществява на два етапа – преди откриване на процедурата и след публикуване на решението и обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП).

Във връзка с изложеното, след 26.02.2012 г. в РОП не следва да се изпращат документи за откриване на процедури, подлежащи на проверка съгласно чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП, по които не е проведен предварителен контрол по посочения ред.

Правилното прилагане на новите правни норми налага откриването на тези процедури да се предхожда от проверка на проектите на обявление, решение за откриване и методика за оценка на офертите за съответствие с изискванията на ЗОП (чл. 20а, ал. 1 ЗОП).

Едва след това следва да се реализира вторият етап на контрола, който се изразява в оценка доколко публикуваните документи са съобразени с направените от АОП препоръки (чл. 20а, ал. 5 ЗОП).

Важно е да се има предвид, че АОП няма да следи служебно за спазването на посоченото изискване. Отговорността се носи от възложителя.<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags: , , , , , ,

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки