Tyxo.bg counter

Продължават нарушенията в обществените поръчки

Jan 30th, 2012

Снимка: Венета Райновска

Теменужка Петкова, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция:

Изпълнителите носят солидарна отговорност с възложителите

Теменужка Петкова е родена в София. Завършва магистратура в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство и контрол“. От 1987 г. е финансов ревизор. Трупа опит във финансовите ведомства на Португалия, Великобритания и Ирландия. От 2004 г. е началник отдел „Организация и координация на вътрешния одит по финансово-контролни задачи“ в Централното управление на тогавашната Агенция за държавен вътрешен финансов контрол. През август 2010 г. застава начело на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Г-жо Петкова, Агенцията, която оглавявате, следи за законосъоб­разното изразходване на средства от държавните и местните институции, както и от неправителствени организации. Какво показват данните ви? 

Съгласно Закона за държавна финансова инспекция (ЗДФИ) Агенцията изготвя годишен доклад за дейността си до 31 май на следващата година. Данните, с които разполагаме към днешна дата, са в оперативен порядък. Не бих могла да ги коментирам в детайли, но като цяло тенденцията показва, че при приключилите финансови инспекции през 2011 година продължават да се установяват нарушения в областта на обществените поръчки. Огромна част от грешките са при провеждане на тръжните процедури. Същевременно констатираме и случаи, в които не се спазва бюджетната дисциплина от страна на разпоредителите на публични финанси.

Кои са най-тежките нарушения, с които сте се сблъскали до момента?
Най-сериозните, свързани с нормативната уредба в областта на обществените поръчки, безспорно са случаите на непроведени процедури при наличие на всички законови основания за това и неоснователно проведени вместо тези, които е трябвало да се направят. Друго тежко нарушение е промяната на условията на вече сключен договор. В резултат неговият предмети, стойност се изменят, и то винаги в посока към повишаване на стойността на поръчката.
Тук трябва да акцентираме върху това, че освен контрол върху законосъобразността на процедурите за обществени поръчки нашите инспектори проверяват и изпълнението на сключените договори. По този начин имаме възможност да проследим изцяло една обществена поръчка – от процедурата до изпълнението.
Все по-често при проверка на изпълнението на договорите се установява, че има разплатени, но на практика неизвършени строителни дейности. В тези случаи по ЗДФИ имаме правото да наемаме вещи лица, които да установяват дали реално описаните строителни дейности по книга действително са свършени.
За съжаление в голяма част от случаите не е изпълнен ангажиментът по сключения договор, т.е. актувано е нещо, което не е извършено. Тези действия на изпълнителя няма да са възможни, ако този, който проверява от името на възложителя, не си затвори очите. Например в дадена община е определен служител, който да следи за изпълнението на договора. Той подписва необходимите документи, доказващи работата по обекта, като образец 19, нужен, за да се актува и плати изпълненото. Когато са налице актувани, платени, но неизвършени строително-ремонтни работи финансовите инспектори установяват вреда. В тези случаи пристъпваме към реализиране на процеса на пълна имуществена отговорност, като съставяме акт за начет. Същественото тук е, че този акт се съставя солидарно както срещу лицето от общината, което не си е свършило работата и е приело изпълнението, така и на фирмата изпълнител, получила парични средства неоснователно.

С последните изменения на ЗДФИ сте задължени да публикувате резултатите от приключилите финансови инспекции на всяко тримесечие. Това условие усложни ли дейност­та ви?
Определено успяваме да се справим доста успешно. Медийният интерес към Агенцията е сериозен и това е съвсем обяснимо. Работата ни е много важна за цялото общество – следим и контролираме как се изразходват публичните финанси или парите на всички данъкоплатци. Така че всеки гражданин може да намери сайта на Агенцията за държавна финансова инспекция резултатите от приключилите по тримесечия финансови инспекции и съответно при допълнителен интерес от негова страна да изиска доклада по Закона за достъп до обществена информация.

 

Каква е стойността на глобите, които налагате?
Глобите, които ние налагаме, са определени в различните закони. За всяко нарушение е предвиден максимален и минимален размер на санкцията. При определяне на размера на глобата или санкцията се вземат предвид всички факти и обстоятелства – дали са утежняващи или такива, които биха намалили степента на вина.

Преди месеци бяха извършени последните изменения на ЗОП. Това промени ли вашата работа?
Целта ни е да следим дали е спазен законът, да следваме стриктно това, което е записано в него, независимо от неговите изменения.

Какви трудности срещате при извършване на дейността си?
В Агенцията работят много добри професионалисти. Чисто практически не мога да кажа, че срещаме някакви сериозни трудности. Често ни е необходима информация от проверявания обект, която не ни се предоставя своевременно или е неточна, което забавя проверките. В тези случаи законодателят е предвидил възможност да съставяме актове на лицата за административно нарушение, които не ни оказват съдействие.

След промяната на ЗДФИ Агенцията сама може да се самосезира. Как успявате да отсеете по-важните сигнали за нередности?
Наистина преди няколко месеца бе приета промяна в Закона за държавната финансова инспекция. С измененията нормативната пречка, която съществуваше до този момент да работим само по сигнали, бе премахната. Сега вече ние сами можем на базата на оценка на риска да изготвяме годишен план, по който да извършваме проверки – в областта на обществените поръчки. По този начин можем да определим кои са най-рисковите обекти и да влезем в тях за финансова инспекция.
В ЗДФИ и Правилника за прилагането му са определени редът и начинът, по който се извършва преценката за необходимостта за инспекция. Има постоянна комисия, която разглежда всички сигнали от граждани, юридически лица и от държавни органи. За всеки поотделно се преценява дали той отговаря на изискванията, определени от закона.
С промяната от юли 2011 г. са определени случаите, при които приоритетно се извършват финансови инспекции. Това са сигналите, подавани от прокуратурата, с решение на Министерския съвет или на министъра на финансите, по данни на дирекцията „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) при Министерството на вътрешните работи.

Източник:  vestnikstroitel.bg<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки