Tyxo.bg counter

Предоставяне на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по електронен път

Apr 22nd, 2012
Предоставяне на документацията за участие в процедура за възлагане
на обществена поръчка по електронен път

Достъпът до тази функционалност се осъществява през Регистъра на обществените поръчки (РОП) след намиране на съответната преписка с помощта на бързото или разширеното търсене.
С натискане върху номера на обществената поръчка (ОП) се отваря екран с данни за нея. Долната част на екрана съдържа информация, свързана с предоставянето на документацията за участие по електронен път. Тази информация е различна за различните типове потребители – упълномощени потребители, представящи възложителите, и регистрирани потребители, представящи заинтересованите лица.

Предоставяне на документация по електронен път
Предоставянето на документация по електронен път е достъпно само за възложители, които имат упълномощен потребител, регистриран в РОП. С натискане върху номера на обществената поръчка упълномощеният потребител отваря екран, чрез който има възможност да качи файла с документацията върху сървър на АОП. Потребителят избира файла от компютъра си, задава кратко описание за него, конфиденциалност по отношение съдържанието на файла или на конкретна негова част, достъпност на документацията. Упълномощеният потребител може да укаже, че документацията е достъпна за всички регистрирани потребители или само за заявили интерес потребители, на които изрично е разрешил достъп до нея. Желателно е възложителят да провери съдържанието на всеки качен свой документ преди да го публикува. След избор на опцията за публикуване не могат да се правят никакви корекции в документацията и тя не може да бъде изтрита. Може да бъде качен само един .zip файл с размер до 20MB, съдържащ един или повече .pdf файлове.

Заявяване на интерес към обществена поръчка
Когато възложител е предоставил документация за участие по електронен път на сървър на АОП и е указал, че документацията е достъпна за всеки регистриран потребител, не е необходимо да бъде заявяван интерес към конкретната обществена поръчка .
Заявяване на интерес към ОП е задължително, когато възложителят е указал ограничен достъп до електронно предоставената документация.
Функционалността за заявяване на интерес е достъпна само за заинтересовани лица, притежаващи регистриран потребител в РОП. При натискане върху номера на обществената поръчка се отваря екран, чрез който може да се заяви интерес към нея с използване на бутона „Заяви интерес”. Изисква се попълване на няколко полета: “Име”, “Организация”, “Булстат” и “E-mail” и натискане на бутона „Изпрати”. Отваря се нов екран „Потвърждение за изявяване на интерес”, който може да бъде разпечатан. Заявяването на интерес се извършва еднократно и включва потребителя в списък на заинтересованите лица по конкретната поръчка, видим само за възложителя на ОП.

Изтегляне на документация (видеоклип)
Документация за участие може да бъде изтеглена от всеки регистриран потребител, когато възложителят е обявил документацията за достъпна без ограничения, или от заинтересованите лица, на които възложителят е дал правото на достъп до документацията. Изтеглянето се извършва от екрана с информация за преписката. Времето, обектът на изтегляне и извършителят на действието се регистрират в базата данни на РОП. Системата позволява многократно изтегляне на документацията. Когато възложителят е обявил конфиденциалност на документацията по конкретната поръчка или на част от нея, този факт е видим за заинтересованото лице.

Изискване на разяснения (задаване на въпроси)
Тази функционалност обслужва две ситуации:

  • задаване на въпроси от заинтересованото лице по документацията за участие, качена от възложителя на сървър на АОП;
  • задаване на въпроси от възложителя, свързани със заявения интерес.

И в двата случая задаването на въпрос става чрез качване на .pdf файл върху сървър на АОП. Въпросите от заинтересованите лица са видими само за възложителя на поръчката. Въпросите от възложителя са видими само за заинтересованото лице, на което е зададен въпросът.

Разяснение по документацията (отговаряне на въпроси) Тази функционалност обслужва две ситуации:

  • възложителят отговаря на въпрос по документацията за участие, зададен от заинтересовано лице;
  • заинтересованото лице отговаря на въпрос, зададен от възложителя на конкретна обществена поръчка, относно заявения интерес за участие.

И в двата случая предоставянето на разяснения по документацията става чрез качване на .pdf файл върху сървър на АОП. Когато разяснението се предоставя от възложителя, то е достъпно само за заинтересованите лица, свалили документацията за участие в конкретната обществена поръчка. В разяснението възложителя не трябва да отбелязва лицето, направило запитването. Когато разяснението се предоставя от заинтересовано лице, то е видимо само за възложителя.

Списъци, свързани с електронното предоставяне на документация за участие в процедура:
„Изявили интерес:” – този списък се формира автоматично от системата след заявяване на интерес и е подреден по хронология на заявяване на интерес от лицата. Списъкът е видим само за възложителя на конкретната обществена поръчка и чрез него възложителят може да даде права за сваляне на документацията за участие на определени или всички заинтересовани лица.
„Документацията е свалена от:” – това е списък на заинтересованите лица, свалили документацията за участие и е видим само за възложителя на ОП.
„Въпроси и отговори по процедурата” – това е списък на документите, качени от заинтересованите лица и възложителя в общото хранилище и свързани с конкретната поръчката (зададени въпроси и предоставени разяснения).
Изброените списъци се представят в табличен вид в долната част на екрана с информация за обществената поръчка.
Всяко изтегляне на документ се регистрира в базата данни на РОП. Когато регистриран потребител е изтеглил документация за участие в обществена поръчка, в екрана „Профил”, в секция „Интересувам се от:” се появява кратко представяне на конкретната обществена поръчка.
Всички обществени поръчки с документация за участие в тях, предоставена по електронен път, могат да бъдат филтрирани с използване на критерия „Тръжна документация, публикувана в ПОП:”, включен в разширеното търсене. Иконата  в краткото представяне на дадена ОП е показател за наличието на електронно предоставена от възложителя документация за участие.

Публична покана

На 26.02.2012 г. влизат в сила изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), публикувани в ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г.

Една от съществените промени в закона е въвеждането на т. нар. публични покани. Те представляват покани за участие в обществени поръчки със стойности, попадащи в границите, регламентирани в чл. 14, ал. 3 от ЗОП. Тези обществени поръчки се провеждат по реда на глава осма “а” от ЗОП и за възлагането им възложителят публикува публична покана на Портала за обществени поръчки.

Образецът на публичната покана е одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и е включен в специализирания софтуер на АОП за попълване на документи за обществени поръчки — Редактор на форми. Публичните покани се публикуват от т. нар. упълномощени потребители на възложителите, които се регистрират в Регистъра на обществени поръчки (РОП) след изпращане към АОП на заявления за създаването им. Указания за създаване на упълномощен потребител в РОП ще намерите на интернет адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/website_infoblanka.pdf

Във връзка с въвеждането на публичните покани, обръщаме внимание на възложителите за необходимостта от своевременно закупуване на удостоверения за квалифициран електронен подпис и регистриране в РОП на упълномощени потребители. Те ще дадат възможност на възложителите да използват електронната услуга, предоставяна от АОП, за публикуване на публични покани на Портала за обществени поръчки. Публикуването на поканите е директно, без намеса на служители на Агенцията по обществени поръчки, поради което пълната отговорност за точността и законосъобразността на съдържанието на публичната покана се носи от възложителя.

Източник: aop.bg 


<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки