Tyxo.bg counter

Отношенията кандидат/участник – подизпълнител

Feb 29th, 2012

Продължаваме със серията информационни статии, посветени на обществените поръчки. Нека да разгледаме един интересен казус, свързан с правото на даден подизпълнител на кандидат за възлагане на обществена поръчка самостоятелно да поддаде жалба по чл. 120 ЗОП, според който всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

Това означава, че пред КЗК могат да се обжалват само актове на възложителя, които са били издадени в хода процедурата (от издаването на решение за откриване на ОП до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение и то само по отношение на тяхната законосъобразност.
С измененията на закона за обществените поръчки, влезнал в сила от 01.07.2006 г. законодателят предоставя възможност на всяко заинтересовано лице да подава жалба пред КЗК. В зависимост от характера на акта на възложителя, който се обжалва „заинтересованите лица” са различни. Това са всички онези лица, които имат интерес от сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или които са били застрашени от твърдяното нарушение.

По думите на експерти правото на жалба означава наличието на правен интерес, а последният ще бъде налице при прякото засягане на права и законни интереси. Въпреки формулировката на чл. 120, ал. 2 ЗОП “жалба може да подава всяко заинтересовано лице”, че подизпълнителят не може да бъде считан за е заинтересовано лице, имащо право да оспорва решения, действия и бездействия на възложителя.

Всички решенията, действията/бездействия на възложител в рамките на процедура по възлагане на ОП дават ефект единствено в правната сфера на кандидата/участника, което не се отнася към посочения от него подизпълнител. Отношенията кандидат/участник – подизпълнител са регламентирани от съществуващите помежду им договорености, те не се влияят от разпоредбите по Закона за обществените поръчки. Това означава, че даден подизпълнител няма право да изисква от свое име защитата на чужди права, без законът изрично да е предвидил подобна възможност.

Според ЗОП Жалба може да подава всяко заинтересовано лице, както стана ясно без подизпълнителите,  в 10- дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено от датата на узнаване или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags: , , , ,

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки