Tyxo.bg counter

Основни грешки при възлагане и изпълнение на обществени поръчки

Jun 29th, 2012

Какви са основните грешки при възлагане и изпълнение на обществени поръчки?

По какъв начин ще се отразят новите промени в ЗОП приети през 2012г.?

Кои са най-често срещаните казуси от практиката на възложителите и изпълнителите?

Отговорите на тези въпроси може да получите като посетите специализирания семинар за обществени поръчки на тема

“ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЧЪКИ”.

Семинарът се организира съвместно от ЗОП Трейнингс и Портал за Обществени Поръчки.

Основни водещи на обучението са едни от най-добрите експерти в областта на ЗОП – Милана Кривачка и Мариана Кацарова.

Милана Кривачка работи като държавен експерт в Дирекция “Правна” на Министерския съвет в посочените области на правото. В това си качество участва активно в работните групи за изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения, както и на проектите на ГПК (изм.1997г.), Закона за концесиите, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, както и на свързаните с тях подзаконови нормативни актове и др.

Мариана Кацарова – директор на дирекция “Правно-методологична” в Сметната палата. Г-жа Кацарова е юрист по образование. Участник в работните групи за подготовка на проекти на нормативните актове в областта на обществените поръчки. Професионалният й опит е свързан изцяло с контролните органи в областта на обществените поръчки ( от 2000 г. до 2005 г. – работи в АДВФК, а от 2005 г. и към настоящия момент – в Сметната палата ). Автор на множество публикации и лектор по теми, свързани с обществените поръчки, финансовия контрол и одита в публичния сектор. 

Основните теми на обучението са:

• Изменения в общите правила за възлагане на общ. поръчки.
• Промени в праговете за провеждане на процедури по ЗОП;
• Правила за определяне на минималните изисквания към участниците;
• Нови правила за участие на обединенията в процедурите по ЗОП;

• Анализ на новата правна уредба за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана;
• Възможност за еднократна промяна на обявлението и документацията за участие;
• Изменения в правилата за определяне на техническите спецификации;
• Текущ контрол, осъществяван от възложителя, върху работата на комисията.

• Изменение на правилата за провеждане на процедурата на договаряне без обявление;
• Изменения в реда за оспорване на решенията на възложителите;
• Нови правила за възлагане на специалните обществени поръчки.

• Области в процеса на възлагане с най-често допускани грешки и нарушения. Отражение на последните промени в правната уредба на обществените поръчки /ЗОП, ППЗОП и НВМОП/ върху практиката на контролните органи. Предварителен и последващ контрол по ЗОП.

Повече за темите и програмата на обучението може да разгледате тук.


Организаторите са предвидили специална цена и отстъпки до 06.07.2012г.!

 << Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags: , ,

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки