Tyxo.bg counter

ОП „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Apr 22nd, 2014

1333Обученията се осъществяват в рамките на проект “Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финасирани с европейски средства”, изпълняван от АОП с финансовата подкрепа на ОПТП

ОП „Техническа помощ” финансира тематични обучения на Агенцията за обществени поръчки, насочени към спазването на Закона за обществени поръчки и осъществяването на предварителен контрол.

До момента са проведени два семинара, на които са обучени близо 80 експерти от Министерски съвет, Министерство на земеделието и храните, Министерство на ивестиционното проектиране, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на културата и др, В обученията участват специалисти, ангажирани с възлагане на обществени поръчки в процеса на управление на средства от европейските фондове. Семинарите са предназначени за представители от Управляващите органи и Междинните звена на Оперативните програми, експерти от централната и общинските администрации, които с работата си участват пряко в управлението на средства от ЕС и провеждането на процедури по обществени поръчки.

Правомерното провеждане на обществени поръчки е свързано пряко с работата на всички участници в процеса на управление на средствата от ЕС и затова е естествено ОП „Техническа помощ” да подкрепя инициативи, свързани със създаването на устойчива среда за работа на системата, заяви Ирена Първанова, ръководител на Управляващия орган на ОПТП.

Основните теми, засегнати в рамките на обучителните дейности, обхващат въпроси за предварителния контрол от АОП на процедури, финансирани с европейски средства, включително същност, срокове, обхват, последици, специфични случаи, окомплектоване и изпращане на документите за контрол. Специално внимание в семинарите се отделя и на функционалните възможности на Портала за обществени поръчки и Регистъра на обществените поръчки.

Допълнителна информация:

ОПТП е от ключово значение за цялостния процес на реализиране на оперативните програми в България, тъй като осигурява подкрепа за централните структури, участници в процеса по координация, управление и контрол на структурните инструменти в страната. Това е „най-малката” програма от гледна точка на финансов ресурс с общ бюджет от 56 819 427 млн. евро, от които 48 296 513 млн. евро са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Изтчник: http://www.eufunds.bg/<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки