Tyxo.bg counter

Гласуван е нов закон за обществените поръчки

Jan 20th, 2016

Днес, на 20.01.2016 г. бе гласуван изцяло нов закон за обществените поръчки от парламента. С него се въвеждат две нови европейски директиви. Срокът за транспониране е до април тази година. Законът е рамков и цели да се избегнат честите промени. Ще се установи и по-ясен ред за възлагане на поръчки, като към закона се прилага и правилник относно техническите въпроси.

Улесняват се и правилата за кандидатстване. Ключовото е, че поетапно ще бъде въведено електронното възлагане на обществените поръчки, като за целта ще бъде използвана единната декларация, валидна за целия Европейски съюз. Законът е придружен и от правилник за прилагане, в който трябва да се развият по-детайлно техническите въпроси.

Редът за възлагане на обществени поръчки ще бъде подчинен на това да се търси икономически най-изгодната оферта. В мотивите към закона пише, че се допуска част от цялата поръчка (не повече от 20 на сто от нея) да бъде извадена от общата прогнозна стойност на процедурата, когато възложителят сметне това за целесъобразно.

В този случай ще е възможно тя да се възложи по реда, който съответства само на нейната стойност и който в повечето случаи ще е по-облекчен. При това положение за остатъчната стойност се прилага редът, предвиден за цялата поръчка. Чрез този подход се дава възможност за по-гъвкаво управление на процеса, включително когато част от резултата трябва да бъде получен незабавно, а останалата част може да се отложи.

Подробно са разписани и случаите, при които фирмите не се допускат или се отстраняват от търгове. Освен причината от криминален характер, до процедурите може да не бъде допуснато и лице, което е обявено в несъстоятелност, лишено е от правото да упражнява определена професия, замесено е в картелиране на пазара и др.

За защита на конкуренцията на кандидатите е дадена възможност да представят доказателства, че са предприели така наречените „мерки за доказване на надеждност“. Така някои кандидати ще могат да вземат навременни мерки за отстраняване на проблемите, след което ще могат отново да се включат в процедурите. В мотивите към законопроекта е посочено, че това са погасяване на задълженията, изплащане на обезщетения и др.

Източник: novinar.bg

 << Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags: , , , ,

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки