Tyxo.bg counter

Брюксел обяви подбор на експерти по обществените поръчки

Feb 15th, 2012

Обявена е покана за представяне на кандидатури за подбор на членове в експертната група към Комисията на заинтересуваните страни по обществените поръчки.

Групата има за задача да предоставя на комисията висококачествена правна, икономическа и техническа информация, с което да я подпомага при разработването на политика на Европейския съюз в областта на обществените поръчки. Експертната група ще се състои от 20 членове.

Изисквания:
Членовете на експертната група трябва да бъдат граждани на държава – членка на Европейския съюз, на присъединяваща се страна или на държава членка на Европейското икономическо пространство.

Комисията търси кандидати с опит в областта на възлагане на обществени поръчки. Те могат да бъдат експерти от бизнеса, сдружения на възлагащите органи, научни дейци, адвокати, икономисти, статистици или други.

Заседанията на групата ще се провеждат на английски и/или френски език. Кандидатите трябва да могат да се изразяват свободно на един от тези езици и да разбират отлично и двата.

Кандидатстване:
Всички желаещи трябва да представят автобиография, в която да посочат своето образование, професионален опит и езикови познания. Комисията ще избере членовете на групата за тригодишен срок, който може да бъде подновен еднократно.

Краен срок: 5 март 2012 г.

Допълнителна информация:
Пълният текст на поканата можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 38 от 11 февруари 2012 г.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:038:0009:0011:BG:PDF

(източник в. Дневник)<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags: , , , , ,

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки