Tyxo.bg counter

Акцент на новите промени в ЗОП в сила от 26.02.2012г.

Jan 29th, 2012

На 26.02.2012 г. влизат в сила разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /обн. ДВ бр. 93 от 25.11.2011 г./ (ЗИДЗОП). Той е изготвен в изпълнение на Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., приета от правителството на 12 януари 2011 г., която съдържа няколко групи от мерки, предвидени да се реализират на два етапа. С въвеждането им се цели облекчаване процеса на възлагане на обществени поръчки в страната и създаване на предпоставки за повишаване усвояването на средства от европейските фондове.

Една от основните промени в закона е свързана с намаляване броя на режимите и вида на процедурите, чрез които се възлагат поръчките в страната. Предвижда се отменяне на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ и отпадане на процедурите в нея.
В закона са разграничени 3 основни режима на възлагане, в зависимост от тяхната стойност:
– За поръчки на стойности равни или над европейските прагове се прилагат правилата и процедурите в ЗОП, които съответстват на тези в европейските директиви.
– За поръчки по т.нар. национални прагове важат същите процедури, но с някои облекчения. С регламентиране в един нормативен акт на процедурите и режимите за възлагане на поръчки, съобразно тяхната стойност се улеснява практиката по прилагане.
Пряка и непосредствена последица от отпадане на процедурите по НВМОП е намаляване на броя и вида на приложимите образци, използвани в тях.Предвижда се също отпадане на платената публикация в “Държавен вестник”, тъй като ненужно дублира част от информацията за поръчките, публикувана в Регистъра на обществените поръчки.
Съществено предложение от законопроекта е възможността да се променят еднократно обявените условия в процедурата в срок до 14 дни от нейното откриване.
– Предвидено е също право на всяко заинтересовано лице да отправя искане до възложителя за извършване на промени. По този начин, без да е необходимо да се прекратява процедурата, се отстраняват своевременно нарушения и пропуски, в т.ч. когато са констатирани при осъществяване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки.Като резултат се цели спестяване на време и избягване на ненужно обжалване, което би забавило провеждането на процедурата. След посочения срок възложителите могат единствено да удължават обявените срокове в процедурата на основания, изчерпателно изброени в закона.
Въвежда се възможност за пряко възлагане на обществени поръчки на дружества, свързани с възложителя – териториален орган на държавна власт. 
Такова възлагане се допуска само за договори за комунални услуги, които са обхванати от предмета на дейност на дружеството, съгласно неговите учредителни или устройствени документи. Освен това е необходимо дружеството, с което се сключва договорът, да е изцяло общинска собственост и да е обект на контрол, какъвто съответният териториален орган упражнява спрямо собствените си структури. Друго важно условие е това дружество да формира поне 90 на сто от годишния си оборот от поръчките на този възложител.

Ново предложение, с което се допълва действащата нормативна уредба, е регламентиране на отношенията между възложителя и неговия помощен орган – комисията за провеждане на процедурата. Липсата на изрични разпоредби в този смисъл в ЗОП води до различна практика, а в някои случаи неправилно се възприема като пречка за своевременно отстраняване на поправими нарушения в процедурата.
Със закона се допълват правилата за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки на обединения, които не са юридически лица. С цел осигуряване спазването на принципа за лоялна конкуренция, не се допуска лице, което участва в обединение да подава самостоятелна оферта. В тази връзка е въведена и забрана едно лице да участва едновременно в повече от едно обединение в рамките на една процедура.

В закона се съдържат множество промени с които се усъвършенстват разпоредбите за улесняване на тяхното прилагане. По-важните са в следните насоки:
– Прецизират се правилата относно критериите за подбор и показателите за комплексна оценка, с цел избягване на често допускани грешки в практиката и поставяне на дискриминационни условия.
– За предотвратяване възможността за манипулиране избора на изпълнител е въведено правилото, че показателите за оценка трябва да са свързани с предмета на поръчката.
– Предвид затрудненията, които срещат възложителите при включване на външни експерти в комисиите, е предвидено да отпадне изискването за задължителното им участие. То остава като възможност, по преценка на възложителя, в зависимост от неговите нужди.

Промени в главата за обжалване на процедурите целят да усъвършенстват и допълнят разпоредбите. По същество те не засягат установения ред и кръга на компетентните органи.
Нова е възможността за обжалване на някои действия и бездействия на възложителя, които препятстват участието на заинтересовани лица, без да рефлектират пряко върху издаването на някое решение в процедурата. Така ще могат самостоятелно да се обжалват отказът да се предостави или изпрати документация, да се дадат разяснения по нея, да се приеме оферта или заявление за участие и др.
С ЗИДЗОП са направени промени и в правомощията на Агенцията по обществени поръчки.

Най-съществено е изменението в модела за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично от европейските фондове. Предлага се контролът да се реализира на два етапа и в неговия обхват да се включат обявленията за откриване на процедурите и методиката за оценка на офертите, а при т. нар. “ускорени ограничени процедури”, състезателен диалог и процедури на договаряне с обявление – и решенията, с които са открити.

Предвидено е и разширяване обхвата на този контрол. Той ще се осъществява спрямо процедури с евросредства, чиито стойности са много по-ниски в сравнение с тези в действащия режим. Контролът ще се извършва само от Агенцията по обществени поръчки, а не както досега – съвместно със съответните управляващи органи или междинни звена. Очакваният резултат от осъществяване на предварителния контрол, е повишаване степента на законосъобразност на проверяваните процедури.

Източник: vnews.bg
Автор: Емил Радев, народен представител от ПП ГЕРБ, член на ПГ по правни въпроси<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки