Tyxo.bg counter

АДФИ установи 358 случая на непроведени обществени поръчки за общо 228 млн. лв. през 2011 година

May 30th, 2012

Министерският съвет прие Отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2011 година.

Към 31 декември 2011 г. приключват 434 финансови инспекции и 65 остават преходни за 2012 година. Финансовите инспекции констатират 2 458 нарушения при 821 процедури за обществени поръчки на стойност 1,1 млрд лв., което представлява 60 % от общо проверените през годината 1 368 обществени поръчки на стойност 1,5 млрд лева. Установени са и 358 случая на обща стойност над 228 млн. лв., при които не са проведени съответните процедури за обществени поръчки при наличие на основанията за това. Тези случаи представляват най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки. Най-много непроведени процедури са установени в общини (167 случая) и в търговски дружества с държавно участие в капитала (72 случая). За нарушенията при обществени поръчки са съставени 2 163 акта за установяване на административни нарушения срещу 765 лица, като за случаите на непровеждане на съответните процедури за обществени поръчки са уведомени органите на Прокуратурата.

Констатираните виновно причинени вреди са на стойност 6.6 млн. лева. За вреди в размер на 2,1 млн. лв. са съставени 44 акта за начет срещу 99 длъжностни лица, а за останалите са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред. По време на инспекциите са предотвратени и възстановени вреди за 498 хил. лв., които са в резултат на събрани вземания от недължимо изплатени суми по договори. Това показва, че контролната дейност на АДФИ, освен санкциониращ, има и превантивен ефект, който води до намаляване на риска от безконтролно разходване на публичните финанси.

През 2011 г. са издадени 1 934 наказателни постановления по образувани административно наказателни производства, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 2,4 млн лева. По компетентност на Прокуратурата са изпратени 123 доклада от финансови инспекции.

Резултатите от инспекционната дейност показват, че областта на обществените поръчки е високо рискова. Действащата до месец юли 2011 г. нормативна уредба не даваше възможност на АДФИ по своя инициатива да определи обектите на контрол в областта на обществените поръчки – агенцията възлагаше финансови инспекции само по постъпили сигнали и искания. През 2011 г. се извършиха законодателни промени, с които се въведе възможността АДФИ да проверява обществени поръчки въз основа на годишен план, изготвен след анализ и оценка на рискови фактори. Целта на приетите изменения е превенцията и намаляването на риска от безконтролно разходване на публичните финанси, както и постигането на дисциплиниращ ефект върху възложителите на обществени поръчки.

С изменението на законодателството през 2011 г. за първи път се въведе изискването за оповестяване по тримесечия на резултатите от всяка финансова инспекция на интернет страницата на агенцията. Резултатите от извършените финансови инспекции са обект на сериозен обществен интерес, а публикуването им  осигурява прозрачност за работата на финансовите инспектори и предоставя възможност на обществеността да се запознае своевременно с тях.<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки